BỆNH TUYẾN TIỀN LIỆT

BỆNH TUYẾN TIỀN LIỆT

Tài liệu giúp học viên mô tả và phân tích quá sản nốt lành tính của tuyến tiền liệt . Mô tả và phân tích ung thư tuyến tiền liệt. Cuối cùng có câu hỏi cho học viên tự lượng giá.

Download tài liệu:

[lockercat][/lockercat]

%d bloggers like this: