THUỐC TRỢ TIM PDF

THUỐC TRỢ TIM – ThS NGÔ THỊ MỸ BÌNH

Tài liệu hỗ trợ sinh viên y khoa có thể phân tích được sự liên quan giữa cấu trúc
và dược động học của các glycosid trợ tim. Trình bày được tác dụng, cơ chế tác dụng
và áp dụng lâm sàng của glycosid trợ tim loại digitalis.

Download tài liệu:

[lockercat][/lockercat]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *