HÌNH ẢNH HỌC SỌ NÃO – NXB Y HỌC – PDF

HÌNH ẢNH HỌC SỌ NÃO X QUANG CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN CỘNG HƯỞNG TỪ – NXB Y HỌC

HÌNH ẢNH HỌC SỌ NÃO là một quyển sách nhập môn về hình ảnh học thần kinh và cũng là một “sổ tay thực hành” hình ảnh học. Sách bao gồm 3 phần:

1, Phần nhắc lại những điểm cần lưu ý về giải phẫu và giải phẫu bệnh cần thiết.

2, Phần giới thiệu về kỹ thuật tiến hành khảo sát.

3, Phương pháp học và lý giải hình ảnh.

Cuốn sách như một ngân hàng hình ảnh dữ liệu: Như các hình ảnh khác, hình ảnh học y khoa chứa đựng những thông tin mà không thể diễn đạt bằng từ ngữ để độc giả suy diễn ra hình ảnh… Những thông tin sẽ bị biến đổi hoặc thất lạc trong quá trình chuyển đổi hình ảnh – từ ngữ – hình ảnh…

Mời các bạn cùng đọc.

Dowload tài liệu:

[lockercat][/lockercat]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *